top of page
  • תמונת הסופר/תGadi Gertel

גילוי פרטים במכירת תכשיט

מה יש לגלות לצרכן לגבי יהלומים, אבני חן, פנינים ומוצרי זהב

עו”ד שושנה רבינוביץ

עקרון חשוב ביותר בחוק הגנת הצרכן הינו חובת העוסק לגלות מידע רלבנטי ומלא אודות העסקה שהצרכן מעוניין לבצע.

החוק אף מקנה לשר הכלכלה סמכות לקבוע אלו פרטים מהותיים יש לגלות לצרכן בעת ביצוע  עסקה. ובכן, תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי יהלומים, אבני חן, פנינים ומוצרי זהב),התשנ”ה-1995 מפרטות חובת גילוי ספציפית זו בכל הקשור לעסקי תכשיטים.

להלן ריענון של הוראות התקנות:

עוסק המציע למכירה במהלך עסקו, יהלומים, אבני חן או פנינים, בין אם הם משובצים בתכשיטים ובין אם לאו, חייב להביא לידיעת הצרכן את המידע הבא:

  1. ביהלומים: צורתם, דבר היתום טבעיים או מלאכותיים, משקלם בקראטים והאם נעשו בהם מילוי בחומר כלשהו או טיפול לשם שינוי הצבע.

  2. באבני חן: שמן וצורתן, היותן טביעות או מלאכותיות, משקלן בקראטים ואם נעשו בהן צביעה או מילוי בחומר צובע או הקרנה.

  3. בפנינים: האם הן טבעיות, מתורבתות או מלאכותיות.

פרטים אלה יימסרו לצרכן זמן סביר לפני המכירה וכן במסמך בכתב בעברית או באנגלית בהתאם לדרישת הצרכן בזמן ביצוע העסקה. המסמך בכתב יציין גם את שם וכתובת של העסק.

כאשר עוסק מציע מוצר זהב, עליו להציב במקום הנראה לעין שלט של מכון התקנים הישראלי הנושא את הכותרת “סימני אימות זהב בישראל” שעליו מודפסים כל סימני האימות לפי הוראות התקנים (בדיקת מוצר זהב).

כמו כן, על העוסק להגיש לצרכן זכוכית מגדלת שתאפשר את השוואת סימן האימות המוטבע על מוצר הזהב לסימן המופיע בשלט סימני אימות זהב בישראל.

על אף חובת הגילוי הספציפית, החוק קובע כי תהא זו הגנה לעוסק אם הוא יכול  להוכיח כי הפרטים המהותיים המצוינים לעיל היו ידועים לצרכן.  

האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי במקרה  ספציפי יש לפנות לעורך דין.

עו”ד שושנה רבינוביץ הינה עורכת דין העוסקת בדיני צרכנות, משפט מסחרי ודיני מסחר בינלאומי.

shosh@law-sr.co.il ,www.law-sr.co.il רחוב אחד העם 35 תל אביב 03-7266111

0 צפיות0 תגובות

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page